เกี่ยวกับระบบ

        ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " ระบบงานยื่นคำขอและออกใบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร online" ระบบพัฒนาขึ้นตามโครงการ National Single Window(NSW) โดยระบบกรมวิชาการเกษตร ให้บริการออกใบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตรจำพวกผักและผลไม้สดและผักผลไม้สินค้าแปรรูป ที่ต้องตรวจสอบตามมาตรฐานของประเทศปลายทาง เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จจากหน้าต่างบริการเดียวกัน(One Stop หรือ Single Window) และดำเนินธุรกรรมแบบลดและไร้กระดาษ(Paperless Trading)

Copyright © 2012 doa.go.th all right reserved